Przestrzeń dla całej rodziny

Komfortowy i nowoczesny dom nad jeziorem!

REZERWACJA

Sprawdź dostępność!

Regulamin Domu

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego, bezproblemowego i bezpiecznego odpoczynku, opracowaliśmy regulamin pobytu.
Każdorazowo prosimy również naszych gości o zawarcie z nami Umowy wynajmu naszego Domu.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się zamieszczonym poniżej Regulaminem wynajmu Domu.
Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu wynajmu Domu i zasad jego użytkowania.

WYNAJMUJĄCY – właściciel Domu
NAJEMCA – osoba dokonująca najmu Domu

§1 REZERWACJA I PŁATNOŚCI

1. Wynajem dotyczy każdorazowo całego Domu dla maksymalnie 12 osób. Minimalny czas wynajęcia zależy od sezonu (niski, wysoki).
2. Rezerwacji można dokonać na stronie internetowej, za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie. Przy rezerwacji należy określić termin pobytu oraz liczbę osób.
3. Od chwili dokonania rezerwacji, czas na wniesienie zadatku wynosi 48 godzin. Zadatek wynosi 30% całkowitej kwoty pobytu. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po przesłaniu dowodu wpłaty/przelewu na adres e-mail: kontakt@chillwarmia.pl lub zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym.
4. Zadatek za pobyt można dokonać poprzez jeden z wybranych sposobów:
– zapłata za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl – Najemca przekierowany zostaje na stronę umożliwiającą wpłatę zadatku poprzez System Obsługi płatności Przelewy24.pl. Po przyjęciu wpłaty przez system Najemca zostaje automatycznie powiadomiony e-mailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji.
– standardowym przelewem bankowym – Najemca otrzymuje e-mailem potwierdzenie rezerwacji wstępnej, która będzie potwierdzona po wpłacie zadatku, który to można wpłacić standardowym przelewem bankowym lub systemem online.
5. Po zaksięgowaniu przelewu zadatku lub przesłaniu potwierdzenia przelewu, do osoby rezerwującej wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem rezerwacji.
6. Wniesienie zadatku realizowane jest na rachunek bankowy o numerze: 71 2490 0005 0000 4530 5377 4925.
W tytule przelewu należy umieścić: Imię i Nazwisko Najemcy, numer telefonu kontaktowy oraz datę pobytu od.. do…
7. W przypadku całkowitej rezygnacji Najemcy z pobytu z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, zadatek nie podlega zwrotowi.
8. Zmiana terminu rezerwacji przez Najemcę możliwa jest tylko po uzgodnieniu z Wynajmującym, przy uwzględnieniu wolnych miejsc.
9. Pozostałą część kwoty za pobyt wraz z kaucją należy uregulować gotówką w dniu przyjazdu, bądź udokumentowanym przelewem na rachunek Wynajmującego 24 godziny przed przyjazdem.
10. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości i podpisaniu umowy najmu.
11. Kaucja pobierana jest na czas pobytu, w wysokości 1000 zł i stanowi zabezpieczenie na wypadek poczynionych szkód podczas pobytu. Kaucja zwracana jest w dniu opuszczenia Domu przez Najemcę, pod warunkiem, że stan techniczny wszystkich przedmiotów stanowiących wyposażenie Domu, jak i samego budynku oraz terenu do niego należącego, będzie nie gorszy niż przy przekazaniu Najemcy kluczy do obiektu. Zatrzymanie kaucji przez Wynajmującego nie wyłącza uprawnienia Wynajmującego do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kaucji.

§2 POBYT I ZAKWATEROWANIE

1. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16.00 (przyjazd) i kończy o godz. 11.00 (wyjazd) ostatniego dnia pobytu oraz cisza nocna w godzinach od 23.00 do 7.00. Osoby nie będące bezpośrednimi gośćmi Domu zobowiązani są do opuszczenia obiektu do czasu rozpoczęcia ciszy nocnej.
2. Najemca zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego o planowanej godzinie dotarcia do Domu, najpóźniej 24 godziny przed przyjazdem.
3. Brak kontaktu telefonicznego oraz nie stawienie się do godz. 19:00 powoduje anulowanie rezerwacji bez zwrotu zaliczki i wiąże się z koniecznością uregulowania całkowitej opłaty najmu.
4. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia telefonicznie Wynajmującego.
5. Ewentualny wcześniejszy przyjazd (przed godziną 16:00) musi zostać uzgodniony z Wynajmującym minimum 1 dzień wcześniej.
6. W przypadku opóźnienia lub skrócenia okresu pobytu przez Najemcę, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
7. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji Domu przez innych gości.
8. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domu w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
9. W przypadku zgubienia kluczy do Domu Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100zł, natomiast zgubienie pilota do bramy wjazdowej 150zł.
10. Najemca nie może użyczać albo oddawać Domu w podnajem innym osobom.
11. Większa liczba osób niż 12 może przebywać w domku i na terenie wyłącznie za zgodą Wynajmującego.
12. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domu (bez zgody i wiedzy Wynajmującego), zastrzega się prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
13. Najemca po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Dom, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domu. Pozytywny odbiór Najemca potwierdza własnoręcznym podpisem pod Umową wynajmu.
14. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Wynajmującego. Wynajmujący dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych. Brak uwag ze strony Najemcy, co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Najemca nie ma zastrzeżeń co do całego obiektu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.
15. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Domu zaistniałych podczas pobytu, czy to z winy umyślnej lub nieumyślnej.
16. Najemca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za przebywające z nią osoby (w tym dzieci).
17. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
18. W domku, w widocznym miejscu znajdują się gaśnice, których należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłoczne o tym zdarzeniu poinformować Wynajmującego. Na parterze i piętrze gaśnica umieszczona jest w korytarzu. Za nieuzasadnione użycie gaśnicy, Najemca zostanie obciążony kwotą 150 zł oraz kwotą 250 zł za posprzątanie domku.
19. W Domu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Wszelkie próby palenia tytoniu w Domu będą mogły skutkować potrąceniem pozostawionej kaucji celem neutralizacji nieprzyjemnych zapachów.
20. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domu nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Domu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
21. Do palenia w kominku i „kozie” używa się wyłącznie udostępnionego przez Wynajmującego drewna.
22. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej zgody Wynajmującego obiekt, dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domu. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego.
23. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Najemca proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich Wynajmującemu, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie.
24. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem prądu.
25. Najemca zobowiązany jest używać domku zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Uprasza się o nie przestawianie łóżek w sypialniach oraz używanie obuwia zmiennego wewnątrz domku (prosimy zwłaszcza nie chodzić w obuwiu typu obuwie górskie, buty narciarskie, snowboardowe lub inne, które mogłyby porysować lub uszkodzić drewnianą powierzchnię schodów i podłogi).
26. Każdorazowo opuszczając domek, Najemca powinien sprawdzić zamkniecie drzwi. Za rzeczy pozostawione w domku Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
27. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu wskazanym przez administratora obiektu. Parking jest parkingiem niestrzeżonym. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenie pojazdów mechanicznych lub innych należących do Najemcy.
28. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza którykolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, spokój i/lub dobra sąsiadów, nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi oraz w przypadku uzasadnionej interwencji wezwania policji, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu w Domu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
29. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domu w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, opróżnienie lodówki z żywności i pozostawienie jej w nienagannym stanie, pozostawienie otoczenia Domu w zastanym stanie. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje potrąceniem kwoty 250 zł z kaucji na poczet dodatkowego sprzątania.
30. Zwierzęta są przyjmowane w domu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym i uzyskaniu zgody Wynajmującego. W przypadku wyrażenia zgody na pobyt zwierzęcia winno ono przez cały okres pobytu pozostawać pod kontrolą Właściciela, oraz nie może zakłocać wypoczunku, bądź stwarzać zagrożenia dla innych. Za wszelkie zniszczenia Domu oraz szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada Właściciel zwierzęcia. Wynajmujący nie wyraża zgody na przebywanie zwierzęcia na łóżkach/materacach stanowiących wyposażenie Domu. W innym przypadku Właściciel zwierzęcia zostanie obciążony kosztami czyszczenia łóżka / materaca czy zniszczonej pościeli. Właściciel zobowiązany jest posprzątać po zwierzęciu nieczystości na terenie należący do domu.
31. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu będzie prawo polskie. Ewentualne spory pomiędzy Wynajmującym a Najemca rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Wynajmujacego.
32. Sprawy nie ujęte w regulaminie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

§3 UBEZPIECZENIE

Cena usług świadczonych przez Wynajmującego Dom nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Najemcy na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU I ZAPRASZAMY PONOWNIE!

Polityka prywatności

Zapewniamy Państwu pełne poszanowanie prywatności oraz ochronę Państwa danych osobowych zgodnie z Art. 13 RODO.

§1 DEFINICJE

1. Administrator: MZ Travel Mateusz Zieńcina , ul. Augustowska 70, 16-310 Sztabin, NIP: 8461663903, REGON: 366185467.
2. Dane osobowe – wszystkie dane o osobie fizycznej możliwej do zidentyfikowania lub zidentyfikowanej przez czynniki określające jej tożsamość fizyczną, fizjologiczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, a także zgromadzone informacje za pośrednictwem plików cookie lub innej podobnej technologii.
3. Polityka prywatności – niniejsza polityka.
4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5. Ustawa: ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
6. Strona – strona prowadzona pod adresem https://chillwarmia.pl przez Administratora.
7. Użytkownik: korzystająca z funkcjonalności strony osoba fizyczna.

§2 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

MZ Travel Mateusz Zieńcina , ul. Augustowska 70, 16-310 Sztabin, 8461663903, 366185467.

§3 CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przekazywane nam przez Użytkownika przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa. Dane osobowe Najemców przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Strony. Korzystanie ze strony przesyłając zapytanie przez stronę podane dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu przetwarzane są w określonym celu i zakresie:
a) prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
b) celem realizacji obsługi zapytań.

§4 ODBIORCA DANYCH

1. Dane mogą być przekazane pracującym na zlecenie MZ Travel Mateusz Zieńcina, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, kurierskie, księgowe, finansowe, czy agencjom marketingowym, a także na uzasadnione żądania sądom, organom publicznym w przypadku obrony https://chillwarmia.pl, przed ewentualnymi roszczeniami lub w celu roszczeń dochodzenia.

2. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych:
EHOST Krzysztof Dziewoński,
ul. Cichockiego 13/6,
24-100 Puławy,

NIP: 7162502787,
Regon: 432734578,

celem przechowywania danych osobowych na serwerze.

§5 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez czas potrzebny na osiągnięcie wyznaczonego celu. Po tym okresie dane osobowe będą usunięte lub zniszczone.

§6 PRAWA ZWIĄZANE Z DANYMI

Użytkownikowi przysługują prawa do:

 • dostępu do informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
 • do uzyskania kopii danych,
 • do sprostowania danych,
 • do usunięcia danych,
 • do ograniczonego przetwarzania,
 • do przenoszenia danych,
 • do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
 • do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych.

§7 PRAWO WYCOFANIA ZGODY

Jeżeli Administrator dane osobowe przetwarza na podstawie danej zgody, Użytkownik w każdej chwili taką zgodę może wycofać wysyłając maila na kontakt@chillwarmia.pl. Do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe legalnie, a odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

§8 PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

1. Strona posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Użytkownika przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Użytkownika, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z naszej Strony. Pliki cookies zapisywane na komputerze Użytkownika przechowują informacje na temat:

 • sesji Użytkownika,
 • ostatnio oglądanych produktów,
 • oddania głosu w ankiecie.

2. Strona https://chillwarmia.pl stosuje technologię śledzące działania użytkowników w ramach strony:

 • Google Analitics – kod śledzenia pozwalający analizować statystyki sklepu internetowego.

§9 SKARGI

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§10 PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

§11 ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy oraz RODO.
2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01 maja 2021r.